VII. ФОРМИ Й МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

IV. БАЗИ ПРАКТИКИ

4.1 Визначення баз практики здійснюється керівництвом Київського міжнародного університету на підставі прямих договорів і усних домовленостей з органами державної влади, підприємствами, установами. Студенти можуть самостійно з дозволу кафедри підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання.

4.2 Базами практики можуть обиратися підприємницькі структури різних форм власності та організаційно-правових форм, які відповідають вимогам програми. Базами практики студентів IV курсу напряму підготовки 6.030503 Міжнародна економіка є Міністерство закордонних справ України, підприємства, організації, фірми, торгові представництва та інші заклади, діяльність яких спрямована на формування навичок планування, організації та управління підприємствами.

V. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тематичний план проходження виробничої практики наведено у додатку Б.

VI. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

6.1. Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики покладається на Деканат економічного факультету та кафедру економіки та менеджменту. Навчально-методичне керівництво й виконання програм практик забезпечує кафедра економіки та менеджменту.

6.2. До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі кафедри економіки та менеджменту.

6.3. Керівник практики:

- перед початком практики контролює підготовленість баз практики;

- забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед від’їздом студентів на практику: інструктаж про порядок проходження практики, надання студентам-практикантам необхідних документів (направлення, програми, щоденника, календарного плану, методичних рекомендацій);

- повідомляє студентів про систему звітності з практики, прийняту на кафедрі: подання письмового звіту, вимоги до його оформлення та структуру;

- у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість її проходження згідно з робочою програмою;

- контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, веде або організовує ведення табеля відвідування студентами бази практики;

- у складі комісії приймає заліки з практики;

- подає завідувачу кафедри письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями й пропозиціями щодо поліпшення практики студентів.

6.4. При проходженні практики студенти зобов’язані:

- до початку практики одержати від керівника консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

- своєчасно прибути на базу практики;

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені робочою програмою практики і вказівками її керівників;- нести відповідальність за виконану роботу;

- своєчасно скласти звіт з практики.

VII. ФОРМИ Й МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

7.1. Контроль за проведенням практики має виявляти й оперативно усувати недоліки такої діяльності, надавати конкретну допомогу студентам у виконанні програми практики.

7.2. Контроль з боку КиМУ здійснює завідувач кафедри та керівники практик, а з боку установ – їхні працівники. Основним документом для контролю за роботою студента є щоденник практики, який видається практикантам «на руки» і ведеться ними протягом всього періоду проходження практики. В кінці практики відповідні розділи щоденника заповнюються і підписується керівниками практики від університету.


3687058639886674.html
3687081813134170.html
    PR.RU™