Договірні взаємовідносини в бізнесі

У всіх сферах господарювання на ринкових засадах організація підприємницької діяльності базується виключно на договірних взаємовідносинах. Це підтверджує незаперечну істину, що саме договори є ви­значальною і по суті єдиною правовою формою партнерських взає­мин.

Договір (контракт, угода) — це форма документального закрі­плення партнерських зв'язків (предмета договору, взаємних прав та обов'язків, наслідків порушення домовленостей). Він опосеред­ковує взаємини в процесі праці, виробництва і реалізації продукції чи надання різноманітних послуг.

У ринковій системі господарювання застосовуються два види договорів: установчий та підприємницький. Установчий договір є письмовим документом, що засвідчує волевиявлення фізичних чи юридичних осіб щодо заснування нового організаційно-правового утворення для реалізації конкретної підприємницької ідеї. Підприє­мницький договір відображає згоду сторін (партнерів) стосовно без­посереднього здійснення вибраної підприємницької (бізнесової) діяльності в певній організаційно-правовій формі.

Теоретично і практично заведено виокремлювати кілька груп підприємницьких договорів за сферами діяльності (табл. 2.2). Пе­реважну більшість документально оформлених взаємовідносин у підприємництві становлять договори щодо внутрішньогосподарсь­кої та зовнішньоекономічної діяльності. Решта господарських чи інших взаємин оформляється у вигляді договорів (контрактів, угод) щодо підрядних послуг, трудових відносин, страхування, розра­хунків і кредитування.

Оскільки сутність переважної більшості договорів (контрактів, угод) є зрозумілою з їхньої назви, то буде доцільним детальніше пояснити суть лише деяких з них.

Таблиця 2.2
КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ДОГОВОРІВ ЗА СФЕРАМИ ДІЯЛЬНОСТІ
Сфера діяльності Договори
1. Купівля-продаж, оренда та лізинг 1.1. Договір купівлі-продажу продукції підприємства
1.2. Договір на поставку товарів через посередника
1.3. Договір про:
• аукціонний продаж товарів
• виготовлення продукції із сировини та матеріалів
1.4. Договір продажу майна іншим юридичним особам
1.5. Державний контракт (державне замовлення)
1.6. Договір оренди майна
1.7. Лізингова угода
2. Підрядні послуги 2.1. Договір про:
• консалтинг (інформаційне обслуговування)
• надання юридичних послуг
• надання аудиторських послуг
• рекламні послуги
• надання брокерських послуг
2.2. Договір на виконання науково-дослідних робіт
3. Трудові відносини 3.1. Тарифна угода
3.2. Колективний договір
3.3. Контракт (договір) про наймання:
• керівника
• працівника (спеціаліста, службовця)
4. Страхування 4.1. Договір:
• особистого страхування від нещасних випадків
• страхування майна підприємств і громадян
• обов'язкового (добровільного) медичного страхування
5. Розрахунки і кредитування 5.1. Договір на розрахункове й касове обслуговування
5.2. Договір позики під заставу майна
5.3. Договір поручительства
5.4. Кредитний договір
6. Зовнішньоекономічна діяльність 6.1. Агентський договір
6.2. Договір на:
• декларування товарів для митного контролю
• транспортно-експедиційне обслуговування зовнішньоторговельних вантажів
6.3. Договір консигнації
6.4. Договір на закупівлю товарів за імпортом
6.5. Договір поставки товарів за експортом
6.6. Ліцензійний договір
7. Інші договори 7.1. Договір:
• доручення
• комісії
• про спільну діяльність· Договір на поставку товарів через посередника укладається на поставку фірмою-посередником певних видів продукції покуп­цям (споживачам) із наперед обумовленою формою її оплати.

· Договір про аукціонний продаж товарів є документальним офор­мленням угоди щодо прилюдного продажу виставленого на аукціон товару (лотами чи поштучно) за найвищу ціну, оголошену покупцем.

· Державний контракт є письмовим документом, що передба­чає забезпечення потреб споживачів, які фінансуються за рахунок Державного бюджету, і поповнення державного резерву відповід­ними видами продукції.

· Лізингова угода — це договір між виробником і споживачем стосовно довгострокової оренди машин, устаткування, складних приладів, транспортних та інших технічних засобів праці.

· Договір обов'язкового медичного страхування відображає до­кументально оформлені відносини між страховиком (страховою ме­дичною установою) і страхувальником (підприємством чи органі­зацією в особі їхніх керівників), що передбачає страхування персо­налу (трудового колективу). Зміст такого договору зводиться до оплати страховиком медичних послуг працівникам страхувальни­ка та сплати останнім певних грошових внесків в обумовлені дого­вором терміни.· Договір поручительства — документально оформлена домо­вленість між трьома сторонами (поручителем, кредитором і борж­ником), відповідно до якої поручитель у разі неплатоспроможності боржника зобов'язується протягом наперед обумовленого терміну з моменту настання строку платежу відшкодувати позичену борж­ником суму.

· Ліцензійний договір відрізняється від звичайної ліцензії (доз­волу) на здійснення певного виду підприємницької діяльності. Він укладається між власником конкретної інновації (ліцензіаром) та особою, яка бажає набути право на її використання (ліцензіатом), і передбачає надання виключної ліцензії на використання винаходів чи «ноу-хау» за певну винагороду у вигляді паушального платежу або роялті.

· Договір про спільну діяльність належить до документів госпо­дарського призначення, що передбачає започаткування спільної діяльності без створення юридичної особи (без заснування товари­ства). Основною його умовою є сплата учасниками (партнерами) майнових або грошових внесків, які потім стають загальною пайо­вою власністю.

Як відомо, укладенню договорів (контрактів, угод) завжди пе­редують переговори, під час яких в усній або письмовій формі висловлюються наміри (пропозиції) щодо встановлення договірних взаємин для наступної співпраці. Такий намір (пропозицію) у пись­мовій формі називають офертою. При цьому варто знати різницю між поняттями «твердої» і «вільної» оферти.

Тверда оферта завжди надсилається тільки одному потенцій­ному партнеру і може перетворитися на реальний договір за умови, коли: 1) оферту підписано (схвалено) іншою стороною (покупцем); 2) після підписання цей офіційний документ надіслано оференту (автору оферти); 3) письмовий документ останнім отримано. Оферта має певний термін чинності (зазвичай один місяць від дня її відправ­лення).

Вільну оферту надсилають одночасно кільком адресатам (по­тенційним партнерам). При цьому вільна оферта може стати договором за дотримання не тільки трьох названих умов, а ще й додат­кової четвертої — потенційний партнер (покупець) має підписати °Держаний документ й повернути його оференту, а останній — повідомити вибраного ним покупця про згоду вважати підписану ним оферту за чинний договір. Якщо покупець не отримає підтверд­ження від оферента протягом короткого терміну (як правило, трьох днів з моменту закінчення дії оферти), то він може вважати себе вільним від зобов'язань.

Будь-який договір складається з преамбули (вступу до догово­ру), основної і заключної частин. Преамбула має містити: чітку назву договору; місце і час (дату) укладення договору; зазначення факту укладення договору згідно з умовами, викладеними в його тексті; юридичну назву сторін договору (партнерів).

Основна частина договору неодмінно охоплює специфічні (ха­рактерні для конкретної угоди) і загальні (стандартні) умови. До специфічних умов договору належать: 1) предмет договору й кількість товару; 2) якість товару; 3) ціна товару; знижки або на­цінки, якщо те чи те застосовується; 4) засадні умови поставки; 5) форма оплати; 6) термін поставки; 7) маркування, упаковка, тара; 8) порядок здавання-приймання товару; 9) відповідальність сторін; 10) додаткові застереження, якщо такі є. Загальні умови включа­ються до всіх договорів незалежно від їхньої специфіки. Такими умовами є арбітражні приписи (застереження) і перелік форс-мажорних обставин, з настанням яких виконання договірних зобов'я­зань припиняється на час їхньої дії.

Обов'язковими атрибутами заключної частини договору вважа­ються: усі необхідні додатки (ескізи, зразки товару); юридичні ад­реси сторін (партнерів); підписи вповноважених сторонами (парт­нерами) осіб.


3684759320258101.html
3684787521364581.html
    PR.RU™